3. Dịch vụ sửa chữa nhà I Easy Homes như thế nào?

Trong thời gian bảo hành, định kỳ hàng năm, I Easy Homes sẽ có kỹ thuật qua kiểm tra và bảo dưỡng lại tổng thể công trình. Sau thời gian bảo hành, khách hàng có nhu cầu bảo dưỡng theo yêu cầu, I Easy Homes sẽ có bộ phận bảo trì bảo dưỡng qua và hỗ trợ chi phí phù hợp cho khách hàng.